Przejdź do treści

OSP Stare Bielsko

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

MDP Zespół

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) – komórka organizacyjna jednostki OSP która jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

Od wielu lat w naszych szeregach czynna jest sekcja MDP która regularnie w każdy piątek o 17:00 zbiera się w remizie i utrwala wiedzę o pożarnictwie ale także trenuje sporty i uczestniczy w grach i zabawach ukierunkowanych na straż.

Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku od 8 do 18 lat.

Na uwagę zwraca fakt iż nasza drużyna w 2021 roku zdobyła I miejsce w zawodach ogólnopolskich drużyn MDP

Podstawowe zadania MDP

Udział w zapobieganiu pożarom

poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej

w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej. Rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki.

Podejmowanie i realizacja zadań

pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP.

Działalność woluntarystyczna

Zespół MDP

Krzysztof Pawlik
(Opiekun)
Dawid Sokołowski
(Opiekun)
Wiktora Soter
(Opiekun)
Dawid Kozieł
(Opiekun)

Galeria

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    MDP stanowi część składową Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku.

2.    Celem MDP jest zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownych działań w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w duchu służby oraz wzajemnego szacunku.

3.    Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:

podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,

propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku,

rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,

 nauka zasad zdrowej rywalizacji i pracy w grupie,

 prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

 reprezentowanie MDP w czasie uroczystości,

 działalność kulturalno-oświatowa i historyczna w środowisku uwzględniającym problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. sprawowania opieki nad seniorami OSP, grobami poległych strażaków oraz miejscami pamięci narodowej,

 podejmowanie innych zadań, w tym wolontariatu.

II.     CZŁONKOWIE DRUŻYNY, ICH PRAWA I OBOWIĄZI

1.    Do szeregów MDP mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 8 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna.

2.    O przyjęciu na Kandydata do MDP decyduje Rada MDP.

3.    Kandydat po złożeniu ślubowania staje się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje legitymację członkowską.

ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniając się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli, ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem wyrażenia: „Tak mi dopomóż Bóg„.

4.    Członkowie MDP mają prawo:

a)    korzystać z bazy i wyposażenia OSP w obecności opiekuna lub osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad bhp,

b)    używać umundurowania i odznak organizacyjnych,

c)    wybierać i być wybieranym do Rady MDP,

d)    wybierania i bycia wybieranym na funkcję Zastępcy Dowódcy MDP,

e)    bycia powołanym na funkcję Dowódcy Sekcji MDP,

f)    brać udział w zebraniach OSP z głosem doradczym,

g)    do nagród za wyróżniającą się pracę w MDP,

h)    uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez OSP Stare Bielsko,

i)    uczestnictwa we wszelkich formach turystyki i rekreacji organizowanych przez OSP     Stare Bielsko,

j)    własnej inicjatywy i wdrażania własnych pomysłów dotyczących form i metod działania MDP.

5.    Członkowie MDP są obowiązani:

a)    przestrzegać postanowień Statutu OSP, regulaminu MDP oraz uchwał i postanowień zarządu OSP Stare Bielsko,

b)    troszczyć się o dobre imię OSP i MDP oraz przejawiać dbałość o powierzone mienie,

c)    aktywnie uczestniczyć w zbiórkach MDP, szkoleniu pożarniczym, zdobywać specjalności pożarnicze i brać czynny udział w działalności OSP,

d)    wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,

e)    osiągania dobrych wyników w nauce w środowisku szkolnym,

f)    kulturalnie zachowywać się, odnosić się z szacunkiem i życzliwością do przełożonych i innych członków MDP i OSP, a także do całego środowiska.

6.    Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek MDP może otrzymać następujące wyróżnienia:

a)    pochwałę Dowódcy MDP,

b)    pochwałę Opiekuna MDP,

c)    pochwałę Naczelnika OSP,

d)    pochwałę Zarządu OSP,

e)    odznakę MDP OSP,

f)    pisemne wyróżnienie (np. list pochwalny, dyplom) nadany przez władze Związku OSP RP,

g)    nagrodę rzeczową.

7.    Za nieprzestrzeganie regulaminu wobec członka MDP można stosować następujące kary:

a)    upomnienie udzielone przez dowódcę MDP,

b)    upomnienie udzielone przez opiekuna MDP,

c)    upomnienie udzielone przez naczelnika OSP,

d)    zawieszenie w prawach członkowskich,

e)    wykluczenie z MDP uchwałą zarządu OSP,

8.    Skreślenie z listy członków MDP może nastąpić na własną prośbę lub na żądanie rodziców / prawnych opiekunów.

9.    O wykluczeniu członka z MDP zawiadamia się jego rodziców / prawnych opiekunów.

III.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY

1.     Zwierzchnią władzę MDP jest zarząd OSP Stare Bielsko, który wyznacza opiekuna odpowiadającego za jej pracę.

2.    MDP stanowi część składową OSP Stare Bielsko.

OPIEKUN MDP

3.    Opiekunem MDP powinien być członek OSP posiadający autorytet, kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu działalności wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

4.    Opiekun MDP prowadzi dokumentację personalną członków MDP w postaci karty ewidencyjnej.

5.    Przy OSP działa tylko jedna MDP. Jeżeli liczba członków jest większa niż 10 zarząd OSP na wniosek opiekuna MDP ustala kryteria podziału na sekcje.

6.    Opiekun MDP ma prawo do:

a)    wydawania rozkazów służbowych,

b)    mianowania i odwoływania Dowódcy MDP,

c)    uczestnictwa w pracach Rady MDP,

d)    wizytacji wszelkich imprez organizowanych przez MDP, bądź tych, w których MDP uczestniczy,

e)    zlecania dowódcom MDP i członkom MDP zadań do wykonania,

f)    nadawania pochwał i upomnień członkom MDP,

g)    uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP,

7.    Opiekun MDP ma obowiązek:

a)    wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b)    sprawowania merytorycznego nadzoru nad działalnością MDP,

c)    czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

d)    dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Stare Bielsko,

e)    kształcenia dowódcy MDP, zastępców dowódcy MDP, członków MDP,

f)    wspierania działań dowódcy MDP, zastępców dowódcy MDP, członków MDP,

g)    promowania działalności MDP,

h)    pozyskiwania środków na działalność MDP,

i)    dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

DOWÓDCA MDP

8.    Dowódca MDP jest wyłaniany w ramach konkursu przeprowadzanego przez opiekuna MDP.

9.    Dowódca MDP może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu OSP z głosem doradczym.

10.    Dowódca MDP ma prawo do:

a)    wydawania rozkazów służbowych,

b)    decydującego głosu w sprawach związanych z działalnością drużyny,

c)    korzystania z pomocy Opiekuna MDP w zakresie prowadzenia drużyny,

d)    przedstawiania członkom MDP kandydatów na funkcję Zastępcy Dowódcy MDP,

e)    powoływania i odwoływania dowódców sekcji MDP,

f)    zlecania zadań do wykonania Zastępcy Dowódcy MDP, dowódcom sekcji oraz członkom MDP,

g)    wnioskowania o nadanie pochwały lub upomnienia członkom MDP,

h)    uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP.

11.     Dowódca MDP ma obowiązek:

a)    wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b)    czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

c)    stwarzania członkom MDP właściwych warunków do rozwoju,

d)    dbania o interesy członków MDP i reprezentowania tych interesów przed przełożonymi,

e)    dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Stare Bielsko,

f)    uczestnictwa w pracach Rady MDP,

g)    reprezentowania MDP na zewnątrz,

h)    organizowania pracy MDP,

i)    realizowania zadań zleconych przez Opiekuna MDP,

j)    przedkładania Zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom MDP,

12.    Obowiązkiem Dowódcy MDP jest ukończenie kursu dla Dowódców MDP.

13.    O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Dowódca MDP musi powiadamiać Opiekuna MDP.

14.    Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, Dowódca MDP może zostać odwołany z funkcji.

ZASTĘPCA DOWÓDCY MDP

15.    Zastępca Dowódcy MDP jest wybierany przez członków MDP z kandydatów przedstawionych przez Dowódcę MDP i zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.

16.    Zastępca Dowódcy MDP ma obowiązek:

a)    wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b)    czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP podczas nieobecności Dowódcy MDP,

c)    dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP,

d)    uczestnictwa w pracach Rady MDP,

e)    reprezentowania MDP na zewnątrz,

f)    organizowania pracy MDP podczas nieobecności Dowódcy MDP,

g)    realizowanie zadań zleconych przez Dowódcę MDP lub Opiekuna MDP,

h)    dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

17.    Obowiązkiem Zastępcy Dowódcy MDP jest ukończenie kursu dla Dowódców MDP.

18.    O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Zastępca Dowódcy MDP musi powiadamiać Dowódcę MDP.

19.    Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków Zastępca Dowódcy MDP może zostać odwołany z funkcji.

DOWÓDCA SEKCJI

20.    Dowódcę Sekcji MDP powołuje Dowódca MDP z kandydatów zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.

21.    Informacja o powołaniu Dowódcy Sekcji MDP i jest przekazywana wszystkim członkom MDP przez Opiekuna.

22.    Do zadań Dowódcy Sekcji MDP należy w szczególności realizowanie działań zleconych przez Dowódcę MDP.

23.    Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków Dowódca Sekcji MDP może zostać odwołany z funkcji przez Dowódcę MDP.

RADA MDP

24.    Rada MDP kieruje działalnością MDP.

25.    Członkami Rady MDP są: Opiekun MDP, Dowódca MDP, zastępcy dowódcy MDP, Dowódca sekcji

26.    Do zadań Rady MDP należy:

a)    ustalanie planów działalności MDP uwzględniających:

potrzeby środowiska,

doskonalenie umiejętności członków,

rozwijanie zainteresowań członków MDP,

b)    rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku i dyscypliny w MDP,

c)    omawianie wyników działalności MDP i wniosków przedstawianych zarządowi OSP,

d)    rozpatrywanie skarg i wniosków członków MDP,

e)    ustalanie podziału pracy w MDP,

f)    omawianie innych spraw wynikających z działalności MDP.

27.    Rada MDP, którą kieruje dowódca MDP pełni rolę samorządu.

IV. Przepisy Końcowe

1.    Członkom MDP zabrania się bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

2.    Członkom MDP nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz wymagających sprawności przekraczających ich fizyczne możliwości.

3.    Członkowie MDP powinni brać udział w pracach prewencyjnych, polegających na upowszechnianiu przestrzegania zasad bezpieczeństwa ogólnego, szczególnie w środowisku młodzieżowym, służąc jednocześnie własnym przykładem w tym względzie.

4.    Zmiany w Regulaminie MDP OSP Stare Bielsko dokonywane są przez Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na wniosek Opiekuna MDP lub Rady MDP.

5.    Rozwiązanie MDP może nastąpić na podstawie uchwały zarządu OSP Stare Bielsko.